fbpx

Hidden Health Crisis Costing America Billions, omkostninger ved ubehandlet søvnapnø i USA

The American Academy of Sleep Medicine har udsendt en ny rapport: Hidden Health Crisis Costing America Billions. Rapporten beskriver omkostningerne ved ubehandlet søvnapnø. Man har estimeret omkostningerne, der er forbundet med ubehandlede søvnapnøpatienter samt omkostninger ved diagnostik og behandling af søvnapnøpatienter. Man skønner, at diagnostik- og behandlingsomkostningerne udgør ca. 33% af omkostningerne, der belaster ubehandlede søvnapnøpatienter, hvilket betyder, at der er en nettogevinst at opnå ved at diagnosticere og behandle søvnapnøpatienter. Den personlige gevinst for den enkelte i form af forbedret livskvalitet indgår ikke i de økonomiske beregninger.

Det værd at hæfte sig ved, at en stor del af patienterne i USA diagnosticeres ved en PolySomnoGrafi, PSG, indeliggende på et søvnlaboratorium og kun en mindre del diagnosticeres ved ambulant teknologi. I Danmark (og Europa) er det omvendt. Langt den største del af patienterne her diagnosticeres ved ambulant teknologi, hvilket er mindre resourcekrævende både hvad angår personale og teknisk udstyr. Omkostningerne ved de diagnostiske procedurer må derfor antages at være mindre per patient i Danmark (og Europa) end i USA.

I rapporten skønner man, at 12% af befolkningen lider af obstruktiv søvnapnø og kun 20% deraf er behandlet, hvormed 80% er ubehandlet. Dette er noget højere end de danske opgørelser fra SST, som angiver, at 10-15% af mændene og 5-8% af kvinderne er behandlet. Der er altså ca. 250-300.000 patienter, hvoraf kun ca. 50.000 er undersøgt og behandlet.

Rapporten gennemgår forskellige faktorer som kan forklare, hvorfor patienterne ikke bliver diagnosticeret. Et væsentligt punkt er, at mange ikke kender til symptomerne ved søvnapnø og heller ikke til sygdommens alvorlige karakter. Et andet punkt er, at front-line caregivers, som kan sættes lig med praktiserende læger, ikke rutinemæssigt spørger til patientens søvnkvalitet eller screener deres patienter for søvnapnø.

Rapporten fremhæver de mange videnskabelige rapporter, som påviser sammenhængen mellem obstruktiv søvnapnø og komplikationer, som i visse tilfælde kan være livstruende. Det drejer sig om diabetes, forhøjet blodtryk, hjertesygdom og slagtilfælde. Disse komplikationer er med til at øge omkostningerne for den enkelte patient i form af øget medicinforbrug, øgede antal henvendelser til læge samt indlæggelser. Det samme kan gøre sig gældende for danske patienter.