fbpx

Patientrettigheder

Ventetidsgarantien

 

 • Hvis ventetiden er længere end 30 dage til udredning ved et offentligt sygehus eller
 • Hvis du er henvist til behandling for søvnapnø, og ventetiden er længere end 60 dage (2 mdr).
 • Skal du henvende dig til Patientkontoret i den region hvor du bor.
 • Patientvejlederen kan da viderehenvise dig til Søvnexperten.
 • Her kan du læse om din ret osv: https://www.regioner.dk/sundhed/udrednings-og-behandlingsret/ret-til-hurtig-udredning

Privatpatient

 

 • Du kan altid som privat person henvende dig mhp. en speciallægekonsultation (søvnmedicin), undersøgelse eller behandling af søvnproblemer
 • Priser for vores ydelser til private kan du se her

Forsikringspatient

 

 • Hvis du eller din arbejdsgiver har en sundhedsforsikring, kan du blive henvist til konsultation, udredning og behandling
 • Du skal kontakte forsikringsselskabet for at få bekræftet at de dækker den pågældende undersøgelse/behandling
 • Forsikringsselskabet vil derefter kontakte Søvnexperten med en betalingsaftale
 • Søvnexperten vil kontakte dig mhp. at lave en aftale

Klager

 

Erstatning

 

 • Hvis du kommer til skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling, har du ret til erstatning
 • Du skal da gå ind på patienterstatningens webside: https://pebl.dk/

Utilsigtede hændelser

 

 • Der kan ske fejl eller utilsigtede hændelser, selvom vi gør os umage i vores arbejde
 • Det vi selv opdager, indberetter vi naturligvis
 • Du kan også selv indberette en utilsigtet hændelse på Styrelsen for Patientsikkerheds webside: https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Persondatapolitik, GDPR

 

Når du udleverer dine personlige oplysninger til Søvnexperten, er vi opmærksomme på at vi har ansvaret for at beskytte dem. Formålet med Søvnexpertens persondatapolitik er:

 • Behandle personoplysninger til brug for udredning og behandling af søvnsygdomme.
 • At overholde gældende lovgivning om dokumentation og journalføring.
 • At informere vores patienter, på klar og overskuelig vis, hvordan vi behandler og beskytter patienternes personoplysninger.
 • At oplyse om patientrettigheder i forhold til persondatalovgivningen.

Indsamling og behandling af oplysninger

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante for behandlingen og nødvendige til opfyldelse af lovgivningen og de angivne formål (se forsiden). Patienternes persondata behandles sikkert, og helbredsoplysninger behandles i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Hvis kontaktoplysningerne skal ændres, er det patientens ansvar, at Søvnexperten til hver en tid har de korrekte oplysninger.

 Vi indsamler og behandler følgende personoplysninger

 • Kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, e-mail, evt. pårørende).
 • Personnummer (CPR).
 • Personfølsomme oplysninger.
 • Helbredsoplysninger
 • Hvis aktuelt etniske eller religiøse oplysninger, for at kunne understøtte kulturelle eller religiøse behov.
 • Sociale forhold.

Særligt om personfølsomme oplysninger

Søvnexperten behandler personfølsomme oplysninger med særlig varsomhed og fortrolighed. Hos os har sundheds- og administrativt personale kun adgang til patientens person- og helbredsoplysninger i det omfang, de deltager i patientforløbet eller bidrager til dokumentation, administration eller fakturering af forløbet.

For at beskytte patienternes personoplysninger mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem, har vi truffen en række foranstaltninger:

 • Fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til medarbejdere, der behandler personoplysninger.
 • Kryptering af datatransmission og lagring.
 • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger Id og personligt password.
 • Procedurer og politiker for behandling og kommunikation af persondata.

Databehandling

Søvnexperten anvender externe databehandlere til at hoste og assistere med drift af IT og sikkerhed.

Søvnexperten er dataansvarlig, og skal sikre, at patienternes personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Administrationschef Margot Madsen-Ovesen, Tlf.: 2936 1233 – e-mail: mma@sovnexperten.dk

Samtykke

Oftest vil vores behandling af patienternes personoplysninger, være baseret på patientens egne oplysninger til Søvnexperten, eller hvis samtykke er indhentet af patientens forsikringsselskab.

Hvis Søvnexperten indhenter samtykke, er det frivilligt, og patienten kan til enhver tid trække det tilbage ved at give Søvnexperten besked.

Vidergivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger uden samtykke. Men patienten skal give skriftligt samtykke, hvis klinikkens patientvejlede, i sjældne tilfælde finder det nødvendigt at indhente oplysninger fra et samarbejdende Regionshospital eller en regions Patientkontor.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

 

 • Alle personoplysninger i patientjournalen bliver opbevaret i henhold til “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”. Det betyder, at alle journaler opbevares i min. 10 år efter sidste notat.
 • Søvnexperten opbevarer relevante personoplysninger i 5 år plus indeværende år, jf. “Bogføringsloven”.
 • Alle patient oplysninger opbevares i et lukket journalsystem (EPJ – Novax) på dedikeret server.
 • Alle andre oplysninger slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er relevante for det formål de blev indsamlet til.

Dine rettigheder

Alle Søvnexpertens patienter har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi  behandler personoplysninger. Det er retten til:

 • At blive oplyst om behandlingen af egne data.
 • Indsigt i egne personoplysninger.
 • Berigtigelse og/eller sletning.
 • Begrænsning af egen behandling.
 • At få udlevet de personoplysninger, som patienten har afgivet , i et almindeligt anvendt format (dataportabilitet).
 • Indsigelse, f.eks. henvende med anmodning om at få rettet eller slettet egne personoplysninger. I så fald vil klinikken undersøger om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald – ændring eller sletning – så hurtigt som muligt.

Søvnexperten forbeholder sig ret til at foretage evt. ændringer i klinikkens privatlivspolitik efter behov. Ved ændringer vil det fremgå af datoen øverst i privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil patienterne modtage meddelelse herom.

Søvnexpertens patienter kan altid gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod den foreslåede behandling, ved at kontakte Søvnexperen. Desuden kan en patient indgive en klage til f.eks. Datatilsynet.

Spørgsmål?

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål, eller blot ønsker
at høre, hvordan vi sammen kan sætte fokus på søvn.